Terug naar Uruzgan     Home

 

"ONZE" MANNEN EN VROUWEN VAN HET RIOG ZIJN NAAR AFGHANISTAN VERTROKKEN

 

door: de Redaktie van Triskontakten

 

14 Dagen voor het vertrek van de eerste groep militairen die naar Uruzgan vertrokken, vond in de Jan van Schaffelaar Kazerne in Ermelo, eerst een beŽdiging plaats. Op 22 februari j.l. in gure wind en . regen stond het bataljon opgesteld en nadat,
door de vaandelwacht, het vaandel haar plaats
had ingenomen, kwam de Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon, Luitenant-kolonel,
C.A. de Rijke, gesecondeerd door zijn adjudant,
de kapitein G. Silvester, het plein op. Nadat de militaire kapel de vaandelmars gespeeld had, werden
sergeanten, korporaals en soldaten, in totaal 34 manschappen, beŽdigd. Met de hand aan het vaandel werd door een persoonlijke belofte dan wel aan God of aan Allah de Barmhartige, trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht gezworen.
De commandant sprak in zijn rede dat het ceremonieel van de beŽdiging welbewust gekozen is. "Ten overstaan van de hier aangetreden troepen laat u aan uw collega's weten dat zij te allen tijde op u kunnen rekenen. Aan officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten doe ik een beroep, om de zojuist beŽdigde militairen als collega's te beschouwen en daar waar mogelijk hen te steunen met uw kennis en ervaring". Verder ging de luitenant kolonel in op de onderlinge kameraadschap, die voor een militair essentieel is. "De afgelopen periode hebben we ons op alle gebieden voorbereid op onze taak in Afghanistan, we zijn er klaar voor en gaan vol vertrouwen".

Het was goed om kapitein Guido Silvester weer te ontmoeten. Het was de kapitein die de eerste aanzet gaf tot onze samenwerking, door de Luitenant-kolonel, C.A. de Rijke op Triskontakten te attenderen. Hij was het die ook contact opnam met onze voorzitter en na de eerste gesprekken in Ermelo was het snel duidelijk dat de TRIS welkom is in Ermelo. Het vervolg is bekend de steun bij de onthulling van het monument, de reŁnie en bij diverse plechtigheden van het RIOG waar het bestuur regelmatig wordt uitgenodigd, daarmee geeft de luitenant kolonel duidelijk te kennen dat de TRIS een wezenlijk onderdeel is van het RIOG. Kapitein Silvester is een boeiende persoonlijkheid. Gevormd door het leger en getekend door het leven, een militair van de "oude" stempel die je niet vaak meer tegenkomt. Het type "ruwe bolster blanke pit". In werkelijkheid weet ik niet of je van "blanke pit" kunt spreken, want geboren in Amsterdam uit een Surinaamse moeder en een Nederlandse vader is het verstandiger om het maar te houden op zo'n drilofficier die wij ons nog wel herinneren uit onze opleiding. Zijn vader was beroepsmilitair die in 1960 voor onbepaalde tijd tekende voor de dienst in Suriname en Guido ging met zijn ouders mee en zal zijn jeugd in Suriname doorbrengen.
Op zijn zeventiende gaat hij terug naar Nederland. Kiest voor de opleiding voor onderofficier en gaat naar de KMS. In 1974 gaat Guido Silvester als sergeant terug naar zijn tweede vaderland. Zijn

    Ouders hebben hem de liefde voor het land en de mensen bijgebracht, lichtvoetig en met een positieve instelling. Zijn vader streng, rechtvaardig en een no nonsens opvoeding. Zo komt Silvester als jonge onderofficier terug naar het land van zijn jeugd. Samen met zijn vader werkzaam bij de TRIS, waar hij al snel als instructeur daadwerkelijk kon meebouwen aan de kaderopleiding van de Surinaamse Krijgsmacht, SKM. Na de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname in 1975 gaat hij, noodgedwongen, terug naar Nederland. Als familieman mist hij het Surinaamse leven, maar daar staat tegenover zijn Nederlandse familie en het culturele leven in ons kikkerlandje. De band met zijn vader is hecht, gevormd in zijn jeugd en later als jong onderofficier bij de TRIS. Aan de zonnige en Caribische atmosfeer kwam een einde toen hij in 1979 tegelijkertijd met zijn vader naar Libanon werd uitgezonden. Een situatie die niet vaak voorkomt, vader en zoon gezamenlijk in de gemoedelijk tropische sfeer en nog geen vijf jaar later de grimmige werkelijkheid van oorlogsgeweld in Libanon. Het moet voor beide een zorgelijke periode zijn geweest, de zorg om de manschappen en de ongerustheid over je vader en omgekeerd.

Uiteindelijk kan de bevordering niet uitblijven en in 2003 krijgt hij zijn welverdiende drie sterren! Na veel omzwervingen bij defensie belandt Silvester tenslotte bij het 45 Pantserinfanteriebataljon, Regiment Infanterie Oranje Gelderland, RIOG. Deze eenheid werd op 14 september. 2006 heropgericht. Hij werd benoemd tot "Projectofficier" van de kernstaf in oprichting. Een van de taken werd de contacten met de stichting Triskontaken uitbouwen en zorgdragen dat de onthulling van het Trismonument en de reŁnie gerealiseerd kon worden. Bescheiden laat de kapitein weten dat zonder de hulp en ondersteuning van zijn collegae en het bestuur van Triskontakten, 22 september 2007 niet succesvol zou zijn geweest. Hij zegt: "Toch wil ik het bestuur complimenteren over hun inzet en de enthousiaste wijze van aanpak, eerst als amateurs, maar tenslotte gedurende de uitvoering als professionals"! Hij zegt het gemeend, de man van no nonsens met de lijfspreuk "kis", keep it simple! Hoe vaak hebben wij dat niet van hem gehoord tijdens de voorbereidingen van 22 september 2007. Jongens, keep it simple!

Na de onthulling van het TRIS-monument is hij samen met. zijn echtgenote naar Suriname gegaan. Een reis terug in de tijd. De geur, de smaak, de sfeer en de mensen het voelden zo vertrouwd. Beide waren zo enthousiast dat zij besloten om in Suriname een bouwperceel te kopen in het district Commewijne, aan de overkant van Paramaribo. Kapitein Guido Silvester is uitgezonden voor zijn laatste opdracht naar Uruzgan. Na terugkeer uit Afghanistan gaat hij met FLO en zijn laatste missie zal hij met zijn Wilma in Suriname volbrengen. Dat Guido Silvester de bevolking en zijn manschappen kan beschermen en dat zij hem mogen beschermen, in naam van God of Allah de Barmhartige!
 

Afscheidt nemen van de mannen en vrouwen van het RIOG, 45e Pantserinfanterie op de vliegbasis in Eindhoven.
Ad van Wingerden schudt plv. commandant Jongejan de hand namens de Oud-Trismilitairen

 

Bron: Triskontakten nr. 2, april 2008

 

Top