Terug naar Ermelo     Home

Gemotiveerd, gezond en opleidbaar? Train them in!

Heroprichting 45 Pantserinfanteriebataljon RIOG

 

45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG) is in het kader van de herstructurering van Defensie weer nieuw leven in geblazen. Per 2008 moet het bataljon gelegerd op de Generaal Spoor Kazerne in Ermelo, gereed zijn. Voordat dit punt bereikt is, moet er nog het ťťn en ander gebeuren. Niet de minst onbelangrijke is natuurlijk het vullen van het bataljon. Commandant 45 Pantserinfante≠riebataljon luitenant-kolonel Kees de Rijke is op de gebruikelijke wijze, maar ook op een vernieuwende manier bezig om zijn eenheid geheel gevuld te krijgen. Het 'train them in' concept is al meerdere malen besproken, maar tot nu toe nog niet beproefd. De Rijke mag in een 'pilot' de uitdaging aan gaan.

Vrouwelijke pantserinfanteristen

De laatste tijd blijkt dat steeds meer vrouwen interesse hebben in een gevechts- of gevechtson≠dersteunende functie bij bijvoorbeeld de pantserinfanterie. Het 'train them in' concept van 45 Pantserinfanteriebataljon maakt dergelijke functies voor meer vrouwen haalbaar. Net als manne≠lijke kandidaten kunnen zij zich door middel van een speciaal trainingsprogramma opwerken naar de benodigde pantserinfanterie-eis. Voor vrouwen wordt een 'train them in' periode van een jaar gehanteerd binnen het bataljon. De vrouwelijke infanteristen worden in het bataljon ingedeeld in gemengde groepen samen met hun mannelijke collega's.
Vrouwelijke militairen die de uitdaging aandurven en aan de slag willen als pantserinfanterist kunnen ook terecht bij 45 Pantserinfanteriebataljon. Vrijdag 9 september organiseert het bataljon een kennismakingsdag waar informatie gegeven wordt over het werken als pantserinfanterist en het 'train them in' concept. GeÔnteresseerden kunnen zich aanmelden bij sergeant-majoor Verheij, 06-53839125.

Het bataljon wordt gevuld met mensen van binnen de Koninklijke Landmacht die interesse hebben in een baan bij het bataljon en jongelui die via het normale wervingstraject de landmacht binnen komen. Daarnaast probeert De Rijke hon≠derd Pantserinfanteristen via het 'train them in' concept binnen te halen. Voor dit project is een samenwerking aangegaan met Randstad uitzendbureau. Zij maken een eerste selectie van potentiŽle kandida≠ten. Deze worden door een mobiel team van het Instituut Keuring en Selectie in Ermelo gekeurd. Als de kandidaten gemo≠tiveerd, gezond en opleid baar zijn, krijgen ze een individueel trainingsprogramma tij≠dens de Algemene Militaire Opleiding en Vak Technische Opleiding zodat ze daarna voldoen aan de pantserinfanterie eisen. De Rijke: "Met een dergelijke aanpak maak je de gevechtsfuncties binnen de infanterie toegankelijker voor een veel groter publiek. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er tegenwoordig steeds meer vrouwen geÔnteresseerd zijn in de infanterie en die kunnen met 'train them in' ook instro≠men."

Het bataljon telt in vredestijd uiteindelijk 632 mannen en vrouwen. Een tijd lang hebben bepaalde eenheden vullingsproblemen gehad, maar die tijd is gelukkig voorbij. De wervingscampagnes die er op het moment zijn, zorgen voor voldoende aanwas van manschappen. U vraagt zich wellicht af als de reguliere manier gewoon werkt, waarom er dan tegelijkertijd ook het 'train them in' concept gebruikt wordt. De Rijke licht toe: "Gezien de arbeidspo≠pulatie, de economische- en maatschap≠pelijke ontwikkelingen moeten deze mogelijkheden wel onderzocht worden, anders loopt het in de toekomst wellicht spaak."

Dat er met het 'train them in concept gewerkt wordt, is nieuw binnen de Koninklijke Landmacht. Het idee bestaat al langer. De Rijke is gelukkig met de pri≠meur: "Veel collega's van me hebben dit concept al veel eerder willen onderzoeken, maar toen is het er nooit van gekomen. Ik ben dan ook blij dat wij er wel mee aan de gang."

'Train them in'

Het 'train them in' concept is een andere manier van selecteren en keuren van nieuwe militairen voor 45 Pantserinfan≠teriebataljon. In nauwe samenwerking met het Instituut voor Keuring en Selec≠tie Defensie (lK5) en de Arbodienst KL wordt bekeken of de proeftijd bij de landmacht gebruikt kan worden om de kandidaten die nu het 'net niet halen' opte trainen naar de eindeisen, zoals die gelden voor de pantserinfanteriebatal≠jon Tijdens de keuring die door IKS in Ermelo wordt uitgevoerd wordt gekeken of de kandidaat gezond en opleidbaar is. De psychische, medische en fysieke nor≠men blijven overeind maar hoeven niet bij de keuring en selectie te worden gehaald. Er wordt gekeken of de kandi≠daat binnen de proeftijd van zes maan≠den in staat is op deze normen te komen. In de proeftijd, tijdens de Alge≠meen Militaire Opleiding (AMO) en de functieopleiding krijgen de kandidaten een aangepast fysiek trainingsprogram≠ma waarmee ze binnen zes maanden op de pantserinfanterienorm kunnen komen. lij worden in deze periode intensief begeleid door kaderleden van 45 Pantserinfanteriebataljon.

45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Zoals u al heeft kunnen.lezen gaan de mannen en de vrouwen van 45 Pantserinfanteriebataljon het embleem Oranje Gelderland dragen. Ook in het verleden had het bataljon dit regimentsteken. Omdat het voor velen nog een onbekend regiment is, wilden we u er nog wat achtergrondinformatie over geven.

Op 1 juli 1950 werd bij Koninklijk besluit het infanterie regiment Oranje Gelderland (RIOG) opgericht. De naam Oranje Gelderland dateert uit 1722, het jaar dat Johan Willem Friso erkend werd als opvolger en erfgenaam van het Huis van Oranje. Hierdoor kwam hij aan het hoofd te staan van een aantal compagnieen, die vernoemd werden naar de commandant endelandstreek van herkomst van het merendeel van de militairen van de compagnie; vandaar Oranje Gelderland.

De traditie van het RIOG bestaat uit de geschiedenis van het RIOG zelf en van de stamregimenten: het 5e en 8e regiment Infanterie. De geschiedenis van deze voorgangers is terug te voeren tot de Tachtigjarige Oorlog. Ze zijn opgericht in 1586 en 1595. Het 5e regiment nam onder andere deel aan de veldtochten tegen Napoleon (Quatre Bras en Waterloo). Het 8e regiment kwam onder andere in actie bij de verdediging van de Citadel bij Antwerpen (1832) en bij de verdediging van de Grebbenberg in 1940. Na de Tweede Wereldoorlog zijn beide regimenten actief geweest in het toenmalige Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea. Vanaf 1950 leverde Oranje Gelderland (RIOG) militairen voor de troepenmacht in Suriname.

Verklaring embleem
Het grootste deel van de manschappen was afkomstig uit Gelderland, het voormalige Hertogdom Gelre. Het helmteken dat door de Hertogen van Gelre op hun toernooihelm werd gedragen, is daarom ook als embleem gekozen. Het bestaat uit een witte pauwenstaart die het wapenfiguur, de gekroonde dubbel staartige leeuw, waaiervormig omsluit. De pauw is het symbool van opmerkzaamheid en oplettendheid. De bakermat was kasteel Staverden, gelegen tussen Harderwijk en Elspeet. De kasteelheer had (en heeft nog) een groot aantal witte pauwen. Deze pauw werd een deel van het regiment.

(bron: De BIZON. De BIZON is het maandblad van 43 Gemechaniseerde Brigade )

 

Top